Regulamin sklepu internetowego
www.sklep-fistaszek.pl

1. Definicje
2. Warunki ogólne
3. Rejestracja, składanie zamówień, wysyłka
4. Reklamacje
5. Odstąpienie od umowy
6. Polityka ochrony prywatności, pliki "cookies"
7. Postanowienia końcowe
8. Wzór odstąpienia od umowy

1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep
 – usługa dostępna pod adresem elektronicznym www.sklep-fistaszek.pl oparta o asortyment przedsiębiorstwa FISTASZEK Joanna Małysz z siedzibą w miejscowości Dzielce 27; 22- 463 Radecznica,  NIP: 922-157-35-90; REGON: 060472985,  adres poczty elektronicznej: sklep-fistaszek@o2.pl; tel. 84 6818117 (opłata jak za standardowe połączenie-według cennika operatora); wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, stanowiący własność Joanny Małysz.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem rep. przez właściciela  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna, jednostka posiadająca osobowość prawną lub inna organizacja.
Produkt (towar)– ruchoma rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Klientem a Sklepem.
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep-fistaszek.pl prowadzony jest przez FISTASZEK Joanna Małysz z siedzibą w miejscowości Dzielce 27; 22- 463 Radecznica, jest usługą opartą o asortyment przedsiębiorstwa FISTASZEK Joanna Małysz Dzielce 27; 22- 463 Radecznica.
2. Regulamin określa zasady sprzedaży oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego.
3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.
4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Z usług świadczonych przez sklep może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
6. Widoczne na zdjęciach obok produktów elementy dekoracyjne nie stanowią przedmiotu transakcji, przedmiotem transakcji są wyłącznie paczkowane produkty spożywcze.
7. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego w szczególności ceny produktów, ich opisy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
8. Cena danego towaru oraz koszty związane z realizacją dostawy widoczne na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
9. O cenie produktów oraz o wszelkich kosztach dostawy i obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany również podczas składania zamówienia, składając zamówienie Klient wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży, akceptuje ceny produktów i potwierdza wysokość obciążających go kosztów związanych z dostawą.
10. usługa www.sklep-fistaszek.pl oparta jest o asortyment przedsiębiorstwa FISTASZEK Joanna Małysz, dostępność produktów w czasie od momentu złożenia zamówienia do czasu zawarcia umowy może ulec zmianie, zamieszczone produkty, składniki, z których powstały, kraje pochodzenia surowców, mogą się zmieniać, w celu uzyskania szczegółowych informacji Klient winien skontaktować się ze sklepem.
11. Złożenie zamówienia w www.sklep-fistaszek.pl jednoznacznie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży, cen i kosztów związanych z realizacją.
12. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z usług Sklepu internetowego: komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową wraz z dostępem do Internetu oraz włączoną obsłaug języka JavaScript, ramek i stylów CSS i zainstalowaną wtyczka Macromedia Flash Player.
13. Właściciel sklepu przetwarza dane osobowe Klienta (dane firmy) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego sklep z Klientem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

3. Rejestracja, składanie zamówień, wysyłka

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.
2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Składać zamówienia mogą tylko zarejestrowani użytkownicy.
4. Proces rejestracji utworzenia konta w sklep-fistaszek.pl, Klient rozpoczyna poprzez podanie adresu email i wybranie przycisku "Stwórz konto". Następnie Klient zostaje przekierowany do strony na której wypełnia pola obowiązkowe oznaczone "*" bądź dodatkowe (opcjonalne) bez "*".
Polami obowiązkowymi są: Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło, Adres w formacie: ulica, skrytka pocztowa, nazwa firmy, Kod pocztowy, Miasto/Miejscowość, Kraj, Numer telefonu, oraz zaznaczenie opcji „Ochrona danych osobowych”.
Następnie naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje zapisanie użytkownika do naszej bazy sklepu.
Uwaga: podczas procesu rejestracji zalecamy zapisanie danych logowania tj. e-mail i hasło oraz zachowanie w bezpiecznym miejscu, ponieważ sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane zakupy.
5. Kolejnych logowań klient dokonuje przez wybranie „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony.
6. Rozpoczęcie procedury zakupu produktu/produktów odbywa się poprzez wybranie przycisku „Dodaj do koszyka”, w tym etapie użytkownik może przejść do realizacji zamówienia, kontynuować zakupy lub anulować zakup, poprzez przejście kursorem na górę strony w zakładce „Koszyk” i wybranie „krzyżyka” przy produkcie powoduje jego usunięcie
z koszyka.
Realizacja zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Koszyk” na górze strony, na tym etapie podajemy ilości zamawianych produktów, wybieramy koszty dostawy i dokonujemy płatności. Naciśniecie przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia” powoduje przejście do kolejnego etapu na którym Klient obowiązany jest sprawdzić wpisane dane i ewentualnie wskazać inny adres dostawy niż podany podczas procesu rejestracji.
Kolejne naciśniecie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” powoduje przejście do etapu kosztów transportu, które Klient obowiązany jest ponieść i czasu dostawy.
W kolejnym etapie Klient dokonuje wyboru jednej z następujących form płatności za zamówione produkty oraz koszty transportu :
- przedpłata, przelewem na rachunek bankowy: 63 1020 5356 0000 1402 0181 1306 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. 1. o /Zamość
- usługę płatniczą PayU świadczoną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, występującą jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.) ; organem sprawującym nadzór nad płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Podmiot PayU został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012. Usługa świadczona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulamin i warunki zamieszczone przez PayU (na stronie internetowej www.payu.pl), za którego treść sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności.
Dostawy realizowane są za pośrednictwem DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 lub Poczty Polskiej S. A., zgodnie z cennikami widniejącymi podczas składania zamówienia.
7. Klient jest obowiązany dokonać płatności w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
8. Przy realizacji zamówień opłaconych przelewem na rachunek bankowy należy uwzględnić czas przepływu środków pieniężnych oraz dni świąteczne, gdyż zamówienia są realizowane wyłącznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sklepu.
9. Ewentualne koszty związane z opłaceniem zamówienia za pośrednictwem banku obciążają Klienta.
10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, sklep potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Klienta wraz z potwierdzeniem wszystkich istotnych składników zamówienia.
11. Sklep realizuje zamówienia tj. przekazuje firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu do doręczenia w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia Klientowi przyjęcia do realizacji zamówienia (drogą e-mail).
12. Dostawa zamówionych przez Klienta produktów jest odpłatna poniżej wartości 200 zł zamawianych produktów i obowiązek jej uiszczenia ciąży na Kliencie zgodnie z wybranym sposobem i cennikiem dostawy.

4. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (ze zm.).
2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad. 3.Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 a) pisemnie na adres przedsiębiorstwa FISTASZEK Joanna Małysz Dzielce 27; 22-463 Radecznica, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu.
Nadto, reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko Klienta / nazwę firmy,
- nazwę produktu oraz datę zakupu,
- datę wystąpienia wady,
- opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
- wskazanie żądania wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta, dokumentu sprzedaży i reklamowanego produktu.

5. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w powyższym punkcie wystarczy wysłanie przez Konsumenta na adres sklepu internetowego (drogą pocztową, pocztą elektroniczną) oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu (produktów).
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest jako Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
4. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się
od dnia doręczenia Konsumentowi lub osobie przez niego wskazanej do doręczeń zakupionych produktów.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu oraz otrzymania zwrotu towaru zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.
7. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Polityka ochrony prywatności, pliki "cookies"

1 . Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, jest przedsiębiorstwo FISTASZEK Joanna Małysz Dzielce 27; 22 – 463 Radecznica, NIP: 922-157-35-90 reprezentowane przez właściciela Joanną Małysz Dzielce 27; 22-463 Radecznica.
2.  FISTASZEK  przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych Klientów, stosując środki organizacyjne i  techniczne.
3. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest ich zgoda.
4. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do realizacji umowy, do celów księgowych, marketingowych, do kontaktowania się z Klientem, oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą  służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane uprawnionym z mocy prawa  podmiotom, mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa w celu ustalenia odpowiedzialności.
6. Dane osobowe Klientów, wyłącznie dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi PayU są przekazywane w celu obsługi płatności z chwilą ich wskazania przez Klienta spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Grunwaldzka 182;  60-166 Poznań wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012.
7. Klientowi przysługuje  realizacja uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tj. prawa dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, kontroli przetwarzania, przeglądania, usuwania w zakresie i na zasadach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 8. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
9. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fistaszek Joanna Małysz z
siedzibą pod adresem Dzielce 27, 22-463 Radecznica
11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; tworzenia statyk na potrzeby programu partnerskiego
12. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
13. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
16.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
17.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

7. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy.
  3. Sklep poinformuje Klienta o zmianach w Regulaminie, poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia.
  5. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015 r.

8. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

Adresat: FISTASZEK Joanna Małysz
Dzielce 27; 22 – 463 Radecznica
tel./fax 84 6818117, e-mail: biuro.fistaszek@o2.pl  

Ja/My ……………………………………………………………...............………. zgodnie z
/imię i nazwisko  osoby lub osób odstępujących od umowy/
art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) informuję/ informujemy o moim/ naszym  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (**):    ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
/produkty ze wskazaniem ilości i producenta/
…………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy ..........................., data odbioru towarów (dostawy)........................
Imię i nazwisko odstępującego /- ych ..................................................................................  
Dokładny adres: .......................................................................................................................   

W związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży w sklepie FISTASZEK Joanna Małysz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla celów wykonania przez sprzedawcę zobowiązań wynikających z przepisów prawa.     Data: ..................................................      Własnoręczny podpis: ....................................